Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Diakenwijding: ‘God bepaalt de agenda’ 

11-9-2017   
 
In de Utrechtse St. Catharinakathedraal heeft kardinaal Eijk zaterdag 9 september André van der Steenstraeten tot permanent diaken gewijd. Concelebranten tijdens deze pontificale Eucharistieviering waren onder anderen de hulpbisschoppen Hoogenboom en Woorts en rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut. Diaken Hoes, bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat, assisteerde.


Na afloop was er gelegenheid om diaken Van der Steenstraeten, zijn echtgenote Anita en hun zoon Ben te feliciteren in het Bonifaciushuis, de voormalige pastorie achter de kathedraal.

In zijn preek ging kardinaal Eijk onder meer in op de Evangelielezing die voor deze viering was gekozen: de bruiloft te Kana waar Jezus water in wijn verandert. Kardinaal Eijk: “Het ingrijpen van Jezus bij de bruiloft van Kana maakt aan alle kanten duidelijk dat je niet op Gods stoel moet proberen te zitten. God bepaalt de agenda. En die agenda houdt onder meer in dat wij door Jezus gered worden uit de situatie waar wij ons in hebben gewerkt. Dit blijkt uit diverse details, bijvoorbeeld uit het antwoord dat Jezus Zijn moeder geeft als deze Hem de nood van het bruidspaar onder de aandacht brengt en daarmee impliciet verzoekt ze uit de brand te helpen: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet aangebroken.’ Met dat uur bedoelt Jezus het moment van de kruisiging, waardoor de Verlossing tot stand komt. Het zou ons bijna kunnen verwonderen dat Hij dit tegen Zijn moeder zegt. Het komt over als een vrij botte weigering, maar dat is het niet. We zien trouwens ook dat Hij haar verzoek wel degelijk serieus neemt.”

 
 
 
 Er valt nog iets belangrijks op in deze tekst, aldus kardinaal Eijk: “Als Jezus het bruidspaar in Kana uit de nood verlost, schakelt hij mensen in. Dat zijn de bedienden. In het Grieks staat er het woord ‘diakonoi’, diakens, hetgeen dienaar betekent. Het is Jezus’ bedoeling dat alle christenen krachtens het doopsel en het vormsel Hem volgen als de Dienaar van God en de mensen bij uitstek. Alle christenen hebben als roeping God en medemens te dienen. Zo maken zij zich Gods agenda eigen.”
“Zoals tijdens de bruiloft van Kana, wil Jezus ook nu onder ons present zijn. En die presentie van de Heer komt op een bijzondere manier tot stand door het gewijde ambt,” zo vervolgde de Utrechtse aartsbisschop. “André, jij hebt de roepstem van de Heer in je innerlijk vernomen om als diaken de dienstbaarheid van Jezus sacramenteel onder de mensen te vertegenwoordigen. Door de wijding wordt de dienstbaarheid van Jezus onlosmakelijk met jouw zijn verbonden. Deze dienstbaarheid krijgt gestalte in je dienst van de verkondiging van Jezus en Zijn Evangelie, je bijdrage aan de viering van de liturgie en niet in de laatste plaats in je bijdrage aan de diaconale liefdeswerken, waarmee je in liefde je hart voor je medemens opent en hen daarmee een straal van Gods liefde laat zien. Zo draag je eraan bij dat het water van deze wereld kan veranderen in de wijn van Gods genade.”

André van der Steenstraeten (1968) werd geboren in Zuid-Limburg en leerde het Aartsbisdom Utrecht kennen tijdens zijn studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente in Enschede. Zijn professionele werkveld wordt sinds 1994 gevormd door het docentschap Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen vmbo, havo, vwo en door de coaching van leerlingen en collega’s. Daarnaast verzorgt hij trainingen en colleges in studievaardigheden en examenvoorbereiding.

 

 

Terug