Agenda   |  
Zoeken
 

Projectbureau fondsenwerving

Algemeen
Om fondsen te werven om de kosten te dekken van de priesteropleiding in het Aartsbisdom Utrecht en van de voortgezette vorming van de priesters is het project Fondsenwerving Ariënsinstituut opgestart. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Governance

 • Het Ariënsinstituut ressorteert onder het Aartsbisdom Utrecht.
 • Het Ariënsinstituut heeft geen eigen bronnen van inkomsten.
 • Dekking van de kosten van het Ariënsinstituut vindt in beginsel plaats door het Aartsbisdom Utrecht.
 • Het R.-K. Kerkgenootschap valt onder de regeling voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Alle zelfstandige onderdelen van het kerkgenootschap, zoals bisdommen, parochies, parochiële caritasinstellingen, maar ook andere kerkelijke instellingen, zijn op grond daarvan ANBI, evenals (civiele) rechtspersonen die vallen onder de ‘invloedsfeer’ van het kerkgenootschap.
 • Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht heeft tot doel fondsen te werven om in het Aartsbisdom Utrecht de opleiding tot het priesterschap te financieren en kandidaten voor het priesterschap te ondersteunen en om de voortgezette vorming van de priesters te bevorderen. Daarnaast werft het fondsen om het roepingenpastoraat in het Aartsbisdom Utrecht te bevorderen en te ondersteunen. Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht voldoet aan de normen van een kerkelijke instelling en heeft derhalve de ANBI-status.
 • De door het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht ingezamelde gelden worden voor deze doelen aangewend. Eventuele tekorten worden aangevuld door het Aartsbisdom Utrecht.
 • De financiële middelen van het Aartsbisdom Utrecht zijn beperkt. Daarom is er in het Ariënsinstituut aan de Keistraat nr. 9 te Utrecht ten behoeve van fondsenwerving een projectbureau fondsenwerving Ariënsinstituut ingericht.

Gedragscode
Het Aartsbisdom Utrecht, het Ariënsinstituut en het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht stellen hoge eisen aan de wijze waarop en de intensiteit waarmee fondsen worden geworven. Op grond hiervan is de volgende gedragscode van kracht:

 • Respect voor privacy en keuzevrijheid van de donateur. Dit alles in de geest van de brief van Paulus (2 Kor 9,7): “Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart besloten heeft, zonder tegenzin en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.”
 • Naleving van de Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Geen persoonlijk winstbejag.
 • Fondsenwerving dient te allen tijde bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.
 • De bij fondsenwerving betrokken partijen zullen te allen tijde verantwoordelijkheidsgevoel tonen ten opzichte van de Kerk, het publiek en het publieke belang en ten opzichte van andere betrokkenen.
 • Fondsenwerving zal in overeenstemming zijn met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Fondsenwerving zal de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht niet schaden.
 • Donaties kunnen nooit leiden tot invloed op het beleid van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.
 • Deze gedragscode kan en zal zonodig aangepast en verbeterd worden aan de hand van zich voordoende casuïstiek.

Contact
Ariënsinstituut
Projectbureau fondsenwerving
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: ariensinstituut@gmail.com
Bezoek op afspraak